Algemene Voorwaarden Voordat je gaat suppen is het belangrijk om deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van Supboards via Sup en Sub. Via het reserveringsformulier geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat. 1. Sup en Sub is het bedrijf welke zorgt voor verhuur van het materiaal 2. Huurder is de persoon die het materiaal huurt van Sup en Sub 3. Deelnemer verklaart niet zwanger te zijn ten tijde van de activiteit/huurperiode. 4. Huurder voorziet een kopie identiteitsbewijs, rijbewijs, etc.. aan verhuurder. Deze maakt hier een kopie van en is voor de administratie. 5. Huurder   is   16   jaar   of   ouder   of   onder   begeleiding   van   een   volwassen   persoon.   Kinderen   vallen   ten   allen   tijde   geheel   onder   de   verantwoording   van   de   ouders   of diens verzorgers/begeleiders. 6. Huurder(s)   verklaart   in   goede   gezondheid   te   verkeren   en   in   het   bezit   te   zijn   van   een   zwemdiploma   A   of   te   beschikken   over   een   goede   zwemvaardigheid,   Verder beschikt de huurder over een WA verzekering. 7. Er dient vooraf betaald te worden. Contant, Tikkie en of op rekeningnummer: NL 19 RABO 0363 3805 31 8. Sup   en   Sub   levert   supboard,   vin,   Leash,   peddel,   tas,   pomp   en   waterdichte   tas(hierna   genoemd:   het   materiaal)   en   wij   verwachten   dat   iedereen   zorgvuldig   met   het materiaal omgaat en terug brengt. 9. Betaling   geschiedt,   tenzij   schriftelijk   anders   overeengekomen,   vooraf   door   overboeking   naar   onze   bankrekening,   Tikkie   of   contant   bij   het   ophalen   van   het materiaal. 10. De huurder is verplicht alle gehuurde materialen om op afgesproken tijdstip weer in goede staat te retourneren. En eventuele schade te melden. 11. Bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde huur, wordt het volledig huurbedrag berekend. 12. Bij slecht weer kan een ander huurmoment afgesproken worden. 13. Huurder zal te allen tijde de fatsoensnormen geldend op het water naleven. De huurder respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. 14. Huurder verklaart niet onder invloed te zijn van alcohol en of drugs. 15. Sup   en   Sub   is   op   geen   enkele   wijze   aansprakelijk   voor   persoonlijk   letsel.   Of   vervolgschade   van   welke   aard   dan   ook.   Voorafgaand   tijdens   of   ten   gevolge   van   het huren   van   een   Sup.   Tenzij   er   sprake   is   van   aantoonbare   opzet   of   grove   schuld   door   Sup   en   Sub.   De   wettelijke   schadevergoeding   is   beperkt   tot   ten   hoogte   het huurbedrag van de Supboards. 16. De huurder vrijwaart Sup en Sub voor iedere vorm van schade die huurder toebrengt aan derden daaronder begrepen. 17. Sup   en   Sub   kan   de   overeenkomst   zonder   tussenkomst   van   de   rechter   voor   ontbonden   houden   en   het   materiaal   onmiddellijk   terugnemen.   Indien   de   huurder zich toch niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is dan ook niet verplicht het huurbedrag te voldoen. 18. Huur van materiaal is geheel op eigen risico. 19. Met het instemmen van deze algemene voorwaarden ga je ermee akkoord dat gemaakt beeldmateriaal ingezet kan worden voor de website of sociale media. 20. Er wordt 0,19 cent per kilometer gerekend als de spullen gebracht/gehaald moeten worden. Heen- en/of terugreis. 21. Bij diefstal, verlies en of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. 22. Legitimatie is verplicht bij het ophalen van de gereserveerde spullen. 22. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
TOP
Algemene Voorwaarden Voordat je gaat suppen is het belangrijk om deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van Supboards via Sup en Sub. Via het reserveringsformulier geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat. 1. Sup   en   Sub   is   het   bedrijf   welke   zorgt   voor   verhuur   van het materiaal 2. Huurder   is   de   persoon   die   het   materiaal   huurt   van Sup en Sub 3. Deelnemer   verklaart   niet   zwanger   te   zijn   ten   tijde   van de activiteit/huurperiode. 4. Huurder   voorziet   een   kopie   identiteitsbewijs,   rijbewijs, etc..   aan   verhuurder.   Deze   maakt   hier   een   kopie   van en is voor de administratie. 5. Huurder   is   16   jaar   of   ouder   of   onder   begeleiding   van een    volwassen    persoon.    Kinderen    vallen    ten    allen tijde   geheel   onder   de   verantwoording   van   de   ouders of diens verzorgers/begeleiders. 6. Huurder(s)   verklaart   in   goede   gezondheid   te   verkeren en   in   het   bezit   te   zijn   van   een   zwemdiploma   A   of   te beschikken   over   een   goede   zwemvaardigheid,   Verder beschikt de huurder over een WA verzekering. 7. Er   dient   vooraf   betaald   te   worden.   Contant,   Tikkie   en of op rekeningnummer: NL 19 RABO 0363 3805 31 8. Sup   en   Sub   levert   supboard,   vin,   Leash,   peddel,   tas, pomp     en     waterdichte     tas(hierna     genoemd:     het materiaal)   en   wij   verwachten   dat   iedereen   zorgvuldig met het materiaal omgaat en terug brengt. 9. Betaling       geschiedt,       tenzij       schriftelijk       anders overeengekomen,     vooraf     door     overboeking     naar onze   bankrekening,   Tikkie   of   contant   bij   het   ophalen van het materiaal. 10. De   huurder   is   verplicht   alle   gehuurde   materialen   om op    afgesproken    tijdstip    weer    in    goede    staat    te retourneren. En eventuele schade te melden. 11. Bij   annulering   binnen   24   uur   van   de   gereserveerde huur, wordt het volledig huurbedrag berekend. 12. Bij      slecht      weer      kan      een      ander      huurmoment afgesproken worden. 13. Huurder   zal   te   allen   tijde   de   fatsoensnormen   geldend op   het   water   naleven.   De   huurder   respecteert   de natuurlijke    omgeving    met    de    daarbij    behorende regels. 14. Huurder    verklaart    niet    onder    invloed    te    zijn    van alcohol en of drugs. 15. Sup   en   Sub   is   op   geen   enkele   wijze   aansprakelijk   voor persoonlijk   letsel.   Of   vervolgschade   van   welke   aard dan   ook.   Voorafgaand   tijdens   of   ten   gevolge   van   het huren     van     een     Sup.     Tenzij     er     sprake     is     van aantoonbare   opzet   of   grove   schuld   door   Sup   en   Sub. De    wettelijke    schadevergoeding    is    beperkt    tot    ten hoogte het huurbedrag van de Supboards. 16. De   huurder   vrijwaart   Sup   en   Sub   voor   iedere   vorm van     schade     die     huurder     toebrengt     aan     derden daaronder begrepen. 17. Sup      en      Sub      kan      de      overeenkomst      zonder tussenkomst   van   de   rechter   voor   ontbonden   houden en   het   materiaal   onmiddellijk   terugnemen.   Indien   de huurder    zich    toch    niet    houdt    aan    de    algemene voorwaarden.   Huurder   is   dan   ook   niet   verplicht   het huurbedrag te voldoen. 18. Huur van materiaal is geheel op eigen risico. 19. Met   het   instemmen   van   deze   algemene   voorwaarden ga    je    ermee    akkoord    dat    gemaakt    beeldmateriaal ingezet    kan    worden    voor    de    website    of    sociale media. 20. Er    wordt    0,19    cent    per    kilometer    gerekend    als    de spullen    gebracht/gehaald    moeten    worden.    Heen- en/of terugreis. 21. Bij    diefstal,    verlies    en    of    schade    is    de    huurder aansprakelijk       voor       alle       schade       en       daaruit voortvloeiende kosten. 22. Legitimatie     is     verplicht     bij     het     ophalen     van     de gereserveerde spullen. 22. Op    de    algemene    voorwaarden    is    het    Nederlands recht van toepassing.